Społeczna Strategia Warszawy

Społeczna Strategia Warszawy

Cel główny

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: redaktor, wt.

Warszawa wybiera drogę rozwoju wykorzystującą potencjał społeczny miasta, dającą ludziom perspektywę dobrego życia i samorealizacji. Drogę równego dostępu do możliwości, partnerstwa i aktywności społecznej. Drogę, która umiejętnie łączy przestrzenie wielkomiejskiej atrakcyjności z klimatem bycia „u siebie”. Drogę przeciwdziałania wszelkim formom wykluczenia.

 

Warszawa będzie miastem:
•    powiązanym ze swoim otoczeniem, integrującą się Europą i światem oraz współdziałającym z innymi miastami;
•    związanym ze swoją historią – łączącym w jedno przeszłość, współczesność i przyszłość;
•    spójnym wewnętrznie w wymiarze społecznym, przestrzennym i gospodarczym;
•    sprzyjającym powstawaniu więzi i interakcji społecznych we wszystkich elementach i na wszystkich poziomach swej struktury;
•    dbającym o wzrost zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i racjonalnie gospodarującym zasobami;
•    łączącym innowacyjność z dobrą organizacją i udziałem mieszkańców w kreowaniu nowych rozwiązań;
•    promującym i wprowadzającym w życie idee społeczeństwa obywatelskiego, miasta otwartego, m.in. na wielokulturowość jego mieszkańców;
•    przyjaznym dla mieszkańców (w tym osób starszych, niepełnosprawnych), reagującym na wszelkie przejawy wykluczenia społecznego, akcentującym rolę profilaktyki zdrowotnej i gwarantującym konstytucyjny, „równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych”.