Społeczna Strategia Warszawy

Społeczna Strategia Warszawy

Cel strategiczny 1. Zintegrowana polityka społeczna

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: redaktor, wt.

Warszawa opracuje i wprowadzi zintegrowaną politykę społeczną odpowiadającą na wyzwania rozwojowe i rozwiązującą bieżące problemy społeczne.

W polityce społecznej i programach rozwoju niezbędne jest wskazywanie:

 • obszarów konkurencyjności Warszawy i jej społecznych zasobów (takich jak przedsiębiorczość, inicjatywność, innowacyjność, kompetencje komunikacyjne);
 • obszarów współpracy w aglomeracji umożliwiającej tworzenie wspólnej polityki i oferty dla mieszkańców, dostrzeganie korzyści współdziałania i dzielenie się nimi;
 • odpowiedzi miasta na zagrożenia zmianami koniunktury i kryzysami (także związane z globalnym charakterem gospodarki);

oraz tworzenie:

 • kierunków lokalnego planu rozwoju gospodarczego w aglomeracji obejmującego także program rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości;
 • założeń dla programów promocji i przyciągania inwestycji (czego konsekwencją jest poprawa jakości życia), programowania inwestycji własnych Miasta, konkursów i przetargów, zwiększających korzyści społeczne.

Cel ten zakłada stworzenie i wdrażanie podstaw zintegrowanej polityki społecznej (obejmującej m.in. takie dziedziny jak edukacja, pomoc społeczna, rynek pracy, zdrowie, kultura, sport i rekreacja, bezpieczeństwo, rozwój przedsiębiorczości, polityka mieszkaniowa, gospodarka miejska) odpowiadającej na wyzwania rozwojowe i bieżące potrzeby.

Realizacja tego celu musi uwzględniać założenia dotyczące szerszych uwarunkowań, roli zasobów społecznych w rozwoju i korzyści, jakie powinien on przynieść ludziom. Wzmocniony zostanie udział współpracy partnerskiej w rozwiązywaniu problemów i tworzeniu miasta obywateli. Jego sprawne wykonanie wymaga opracowania stosownych rozwiązań organizacyjnych i sposobów finansowania.

Sprawne prowadzenie polityki społecznej wymaga korzystania z bogatych, stale aktualizowanych źródeł informacji. Potrzebna jest wiedza o sytuacji społeczno-ekonomicznej i jej kontekście, zmianach koniunktury, problemach społecznych. Z jednej strony należy wykorzystywać pojawiające się szanse rozwojowe, z drugiej zaś docierać do strukturalnych źródeł problemów, aby być przygotowanym również na okres dekoniunktury. Najważniejsze elementy tego celu to:

 • powołanie gremium doradczego (np. Rady Polityki Społecznej) skupiającego uznanych ekspertów – niewielkiego, stałego organu nadzorującego merytorycznie opracowania dotyczą-ce strategii i związanych z nią programów, opiniującego plany i programy działania poszczególnych dziedzin, badania i programy gromadzenia wiedzy dla potrzeb polityki społecznej;
 • opracowanie i wdrożenie procedur koordynacji poziomej programów realizowanych przez jednostki o różnych podporządkowaniach organizacyjnych;
 • opracowanie i wdrożenie procedur budżetowania zadaniowego dla programów polityki społecznej;
 • stworzenie systemu monitorowania rozwoju na użytek polityki społecznej;
 • stworzenie spójnego systemu informacji dla obszaru polityki społecznej gromadzącego i wykorzystującego wiedzę (Program operacyjny Gromadzenie wiedzy na potrzeby polityki społecznej) współpracującego z innymi systemami (badania w Regionie Mazowsze, GUS, powstający GIS1 dla Warszawy) i podjęcie pracy badawczej;
 • stworzenie systemu realizującego spójne działania na rzecz profesjonalizacji kadr samorządu i partnerów ze wszystkich dziedzin polityki społecznej (pn. Kompetencje) i realizacja ustalonych programów.

Pliki do pobrania

1. Cel szczegółowy 1.1. Powiązanie rozwoju ekonomicznego i społecznego,
(plik: 1_1_.doc, rozmiar pliku: 23.5 KB)
Pobierz
2. Cel szczegółowy 1.2. Zintegrowane strategie i programy polityki społecznej,
(plik: 1_2_.doc, rozmiar pliku: 24.5 KB)
Pobierz
3. Cel szczegółowy 1.3. Zintensyfikowanie współpracy różnych środowisk,
(plik: 1_3_.doc, rozmiar pliku: 22.5 KB)
Pobierz
4. Cel szczegółowy 1.4. Tworzenie instrumentów partnerstwa,
(plik: 1_4_.doc, rozmiar pliku: 22 KB)
Pobierz