Społeczna Strategia Warszawy

Społeczna Strategia Warszawy

Cel strategiczny 3. Integracja i reintegracja społeczna i zawodowa

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: redaktor, śr.

Warszawa wdroży programy i rozwiązania ukierunkowane na integrację i reintegrację społeczną i zawodową.

Bez względu na status społeczno-ekonomiczny każdy mieszkaniec Warszawy będzie miał możliwość rozwijania aktywności w życiu publicznym i równe szanse rozwoju. Dla wszystkich będą tworzone warunki umożliwiające udział w edukacji, korzystanie z dóbr kultury sportu i rekreacji, prawa do mieszkania, opieki zdrowotnej, pracy, pomocy prawnej i infrastruktury społecznej. Miasto będzie zapobiegać ryzyku wykluczenia społecznego oraz przeciwdziałać jego pogłębianiu się.

Strategia (również jej część poświęcona rynkowi pracy oraz systemowi pomocy społecznej) powinna być zorientowana na wspieranie samodzielności mieszkańców Warszawy oraz odnosić się do wartości takich jak: partnerstwo, równość, przejrzystość, przeciwstawienie się przemocy, odpowiedzialność, troska o słabszych… W wyniku realizacji Społecznej Strategii Warszawy aglomeracja będzie proaktywnym i sprawnym samorządem, zapewniającego kompleksowe
i skuteczne wsparcie osobom w trudnej sytuacji życiowej nie pozostanie bez kompleksowego i skutecznego wsparcia. Cel ten dotyczy przede wszystkim:

  • rozpoznania potrzeb i problemów społecznych oraz zagrożeń;
  • poprawy adekwatności doboru środków działania do realizacji systemu wsparcia;
  • zwiększenia sprawności funkcjonowania wszystkich partnerów działających na rzecz rozwiązywania problemów społecznych;
  • wprowadzania zmian organizacji systemu wsparcia zapewniających integrację przestrzenną i merytoryczną (terytorialnie zintegrowany system wsparcia, w tym praca, pomoc społeczna, ochrona zdrowia, edukacja, bezpieczeństwo…);
  • budowania partnerstwa publiczno-społecznego i publiczno-prywatnego;
  • profilaktyki i reintegracji społecznej opartej na komunikacji społecznej i procesach uczenia się i solidarności;
  • zapewnienia osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym dostępu do edukacji, pracy, kultury, sportu i rekreacji oraz innych dóbr i usług.

Pliki do pobrania

1. Cel szczegółowy 3.1. Pogłębienie wiedzy o potrzebach, problemach i zasobach społecznych
(plik: 3_1_.doc, rozmiar pliku: 25.5 KB)
Pobierz
2. Cel szczegółowy 3.2. Poprawa adekwatności i efektywności usług w obszarze integracji i reintegracji społecznej i zawodowej
(plik: 3_2_.doc, rozmiar pliku: 76 KB)
Pobierz
3. Cel szczegółowy 3.3. Poprawa współpracy z przedsiębiorcami
(plik: 3_3_.doc, rozmiar pliku: 24.5 KB)
Pobierz
4. Cel szczegółowy 3.4. Poprawa dialogu społecznego i obywatelskiego
(plik: 3_4_.doc, rozmiar pliku: 19.5 KB)
Pobierz
5. Cel szczegółowy 3.5. Zwiększenie wykorzystania środków i zasobów na cele społeczne
(plik: 3_5_.doc, rozmiar pliku: 19.5 KB)
Pobierz
6. Cel szczegółowy 3.6. Wspieranie tworzenia miejsc pracy na otwartym i półotwartym rynku pracy
(plik: 3_6_.doc, rozmiar pliku: 19.5 KB)
Pobierz
7. Cel szczegółowy 3.7. Zwiększenie dostępu do usług na rzecz (re)integracji społeczno-zawodowej wszystkich mieszkańców aglomeracji
(plik: 3_7_2_0.doc, rozmiar pliku: 20 KB)
Pobierz
8. Cel szczegółowy 3.8. Wspieranie rodziny w samodzielnym wypełnianiu podstawowych funkcji
(plik: 3_8_.doc, rozmiar pliku: 19.5 KB)
Pobierz
9. Cel szczegółowy 3.9. Stworzenie rozwiązań dla spójnego systemu wsparcia
(plik: 3_9_0.doc, rozmiar pliku: 27.5 KB)
Pobierz
10. Cel szczegółowy 3.10. Poprawa stanu zdrowia
(plik: 3_10_.doc, rozmiar pliku: 22 KB)
Pobierz