Społeczna Strategia Warszawy

Społeczna Strategia Warszawy

Dokumenty miejskie

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: redaktor, czw.

Dokumenty strategiczne

 

Strategia rozwoju miasta stołecznego Warszawy do 2020 roku

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy

Społeczna strategia Warszawy. Strategia rozwiązywania problemów społecznych na lata 2009 – 2020

Wieloletnia prognoza finansowa miasta stołecznego Warszawy na lata 2012 – 2033

 

 

 

 Dokumenty operacyjne/plany działań/projekty

 

Bezpieczna Warszawa. Warszawski program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa

obywateli i porządku publicznego na lata 2011-2014

Innowacyjna Warszawa 2020. Program wspierania przedsiębiorczości

Miasto kultury i obywateli. Program rozwoju kultury w Warszawie do roku 2020

Program współpracy m.st. Warszawy w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o

których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o

wolontariacie

Warszawski program edukacji kulturalnej

Lokalny program rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy na lata 2005-2013

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych m.st. Warszawy na rok 2013

Program przeciwdziałania narkomanii na lata 2012 – 2015

Program komunalnego budownictwa mieszkaniowego m. st. Warszawy na lata 2008-2012

Program Rodzina na lata 2010-2020

Warszawski program działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2010-2020

Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie m.st. Warszawy na lata 2012-2016

Program przeciwdziałania zakażeniom HIV i działań na rzecz osób żyjących z HIV/AIDS na lata

2012-2015

Warszawski program profilaktyki i promocji zdrowia na lata 2012-2016

Warszawski program ochrony zdrowia psychicznego na lata 2011 - 2015

Strategia rozwoju sportu w Warszawie do roku 2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020