Społeczna Strategia Warszawy

Społeczna Strategia Warszawy

Korzyści społeczne z inwestycji

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: admin, ndz.

Celem programu jest zwiększenie efektywności integracji i reintegracji społecznej i zawodowej poprzez ocenę społecznej stopy zwrotu (Social Return On Investment SROI) jako podstawowego kryterium doboru sposobu realizacji działań inwestycyjnych. Umożliwi to wzrost korzyści społecznych wydatkowania środków i poprawi zgodność wydatkowania z priorytetami polityki społecznej Miasta. Społeczna stopa zwrotu to miara uwzględniająca korzyść ekonomiczną (m.in. obniżenie kosztów świadczeń społecznych, zmniejszenie strat z tytułu zniszczeń i wandalizmu itp.) z realizacji programów o charakterze społecznym (tj. działań reintegracyjnych i aktywizacyjnych prowadzonych przez różne podmioty na rzecz różnych grup bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem, także z samorządowych inwestycji edukacyjnych). Doświadczenia innych krajów wskazują, że szczególnie widoczne są rezultaty wdrażania SROI jako kryterium doboru przy działaniach o charakterze kompetencyjnym, także w projektach nakierowanych na rozwijanie umiejętności pracowników administracji publicznej. 

Innym instrumentem zwiększania korzyści społecznych z inwestycji jest tzw. społecznie odpowiedzialne kontraktowanie i inwestowanie. Miasto wydaje bardzo dużą część środków budżetu w obszarach na pozór niezwiązanych z realizacją celów społecznych. Jednakże decyzje miasta dotyczące wydatków w każdym z obszarów mogłyby uwzględniać cele społeczne. Miasto powinno, realizując takie zadania jak np. projekty infrastrukturalne, kupując usługi czy też produkty z zakresu np. transportu, brać pod uwagę jednocześnie kryteria społeczne. W Wielkiej Brytanii czy we Włoszech cele te realizowane są za pomocą umieszczania w procedurach kontraktowych tzw. klauzul społecznych. Klauzula społeczna powinna mieć w tym kontekście formę przyznawania dodatkowych punktów w konkursach i przetargach na realizację działań infrastrukturalnych oraz kulturalnych tym usługodawcom, którzy zaproponują np. staże zawodowe dla młodzieży (patrz moduł Start młodych), miejsca pracy w ramach nowo tworzonej puli miejsc pracy osobom w wyjątkowo trudnej sytuacji na rynku pracy zgodnie z priorytetowymi ustalanymi rokrocznie przez Radę Zatrudnienia.

Istotnym kryterium społecznym jest stosowanie zasady udostępniania do wykorzystania na cele społeczne dóbr czy też usług, powstających w ramach realizacji kontraktu dla miasta, co dotyczy przede wszystkim zadań zlecanych z obszaru kultury, sportu oraz oświaty i wychowania (udostępnianie pomieszczeń instytucjom działającym na rzecz dobra społecznego czy też ich podopiecznym, np. udostępnianie podopiecznym tych instytucji sal sportowych w obiektach szkolnych; przekazywanie do wykorzystania organizacjom pozarządowym czy też innym instytucjom działającym na rzecz dobra społecznego części wytwarzanych dóbr lub usług).