Społeczna Strategia Warszawy

Społeczna Strategia Warszawy

Modernizacja warszawskiego systemu pomocy społecznej

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: admin, wt.

Program Modernizacja warszawskiego systemu pomocy społecznej będzie służył poprawie sprawności i efektywności funkcjonowania pomocy społecznej. W ramach programu przewiduje się zmodernizowanie modelu funkcjonowania ośrodka pomocy społecznej ukierunkowane na: wzrost samodzielności jednostek, interdyscyplinarności i kompetencji zarządczych, wzrost liczby pracowników socjalnych, zatrudnianie pracowników socjalnych w innych instytucjach niż jednostki organizacyjne pomocy społecznej.

Program zakłada:

  • rozwój struktur wsparcia i pomocy na podstawowym poziomie organizacji terytorialnej Miasta;
  • stałą, partnerską współpracę jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z innymi podmiotami (edukacja, sport, kultura, zdrowie, usługi komunalne i mieszkalnictwo, przedsiębiorczość i inne w miarę potrzeb);
  • współpracę partnerską z organizacjami pozarządowymi w planowaniu i dostarczaniu usług.

Opracowane zostaną mechanizmy powszechnego wykorzystania takich instrumentów aktywizacji 
i reintegracji społecznej, jak projekt socjalny i kontrakt socjalny. 

Przygotowane zostaną także mechanizmy integracji pozwalające na wykorzystanie środków działania należących do różnych dziedzin (pomoc społeczna, rynek pracy, edukacja, ochrona zdrowia, kultura, kultura fizyczna, mieszkalnictwo etc.). W tej części programu zaplanowano skonstruowanie i wdrożenie modelu współdziałania różnych działów, w tym służb socjalnych ze służbami zatrudnienia w ponadresortowej sieci współpracy. 
Program obejmie przygotowanie zasobu kadrowego „menedżerów klienta” – wyposażonych 
w wiedzę i kompetencje decyzyjne mobilnych pracowników socjalnych. 

Główne wartości modernizacji systemu to:

  • nadrzędność zapobiegania i nastawienie na wzmacnianie samodzielności odbiorcy usług;
  • orientacja na wyjście z kryzysu (integracja i reintegracja, a nie tylko doraźne udzielenie pomocy);
  • szeroki repertuar środków, m.in.: wykrywania, zapobiegania, poradnictwa obywatelskiego, wczesnej interwencji, interwencji kryzysowej, wyprowadzania z kryzysu i usamodzielniania;
  • zintegrowane wykorzystanie środków działania dostępnych w samorządzie ze środkami innych partnerów;
  • priorytet interwencji terytorialnej (na miejscu, w środowisku beneficjenta, a nie tylko w urzędzie).


Uczestnikami programu będą: wyspecjalizowane jednostki profesjonalne i zarządcze (Biuro Polityki Społecznej, Urząd Pracy, OPS-y, Biuro Edukacji, Biuro Sportu itp.), a także wydziały dzielnicowe, jednostki funkcjonujące w terenie, partnerzy społeczni (w tym organizacje pozarządowe) i zewnętrzni eksperci.