Społeczna Strategia Warszawy

Społeczna Strategia Warszawy

Polityka mieszkaniowa adresowana do grup o zróżnicowanych potrzebach...

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: admin, sob.

Polityka mieszkaniowa adresowana do grup o zróżnicowanych potrzebach mieszkaniowych

Realizacja tego programu będzie wymagała stworzenia całościowego systemu oddziaływań wobec bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego adresowanego do grup określonych w typologii ETHOS. Obejmie on:

 • system działań prewencyjnych, interwencyjnych i integracyjnych (opisany w opracowaniu Zespołu Zadaniowego „Bezdomność i wykluczenie mieszkaniowe”), w którym można wyróżnić:
  • stworzenie systemu monitorowania bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego,
  • wdrożenie całościowej oferty usług,
  • wypracowanie jednolitych zasad kierowania do korzystania z usług,
  • standaryzację oraz powierzanie usług zapewniających schronienie, posiłek i ubranie,
  • zapewnienie adekwatnego finansowania w oparciu o mapę kompetencji i budżet zadaniowy,
  • powołanie międzyinstytucjonalnej platformy służb,
  • uruchomienie programów mieszkań chronionych na potrzeby programów wychodzenia z bezdomności;
 • aktualizację społecznych kryteriów udzielania wsparcia w zaspokajaniu potrzeb mieszkanio-wych pozostałych grup mieszkańców przy założeniu:
  • monitorowania dynamicznych realiów rynku mieszkaniowego w Warszawie,
  • maksymalizacji celowości adresowania bezpośredniej pomocy mieszkaniowej miasta,
  • optymalnej alokacji zasobów, w tym nieruchomości i nakładów finansowych;
 • poszukiwanie modeli wzmacniania społecznego budownictwa mieszkaniowego w stolicy oraz podaży lokali mieszkalnych w całej aglomeracji (przygotowanie kolejnych gruntów pod budownictwo mieszkaniowe, nacisk na zintegrowany system komunikacyjny i współpracę z sąsiednimi gminami i powiatami);
 • zwiększanie zasięgu wykorzystania istniejących zasobów lokalowych do osiągania celów pomocy społecznej (np. opieka zastępcza, mieszkania chronione i inne programy wsparcia);
 • utworzenie podstaw dla współpracy samorządu i sąsiedzkich społeczności lokalnych w zakresie podnoszenia jakości zagospodarowania terenów mieszkalnych, zgodnego z potrzebami mieszkańców, w tym wykorzystanie potencjału i dorobku wspólnot mieszkaniowych (m.in. 2/3 wszystkich lokali komunalnych położonych jest w nieruchomościach wspólnych).