Społeczna Strategia Warszawy

Społeczna Strategia Warszawy

Praca

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: admin, sob.

 

Program Operacyjny: Rozwój, Aktywność, Samodzielność oraz Program Operacyjny: Monitorowanie zwolnień pracowników (dla tych dwóch programów przyjęto wstępnie wspólną nazwę „Praca”).

Program służy realizacji celu strategicznego 3 Integracja i reintegracja społeczna i zawodowa. Sposób realizacji Programu powinien wypełniać dyspozycje celów szczegółowych: 3.3 Poprawa współpracy z przedsiębiorcami (w powiązaniu z celem 2.1 Poprawa jakości kapitału ludzkiego i społecznego Warszawy jako czynnika decydującego o szansach rozwoju), 3.5 Zwiększenie wykorzystania środków i zasobów na cele społeczne, 3.6 Wspieranie tworzenia miejsc pracy na otwartym i półotwartym rynku pracy, 3.7 Zwiększenie dostępu do usług na rzecz integracji i reintegracji społecznej i zawodowej mieszkańców aglomeracji warszawskiej.

Program jest zorientowany na dynamizację procesu tworzenia miejsc pracy z wykorzystaniem potencjału niepublicznych (prywatnych i społecznych) przedsiębiorstw Warszawy w kreowaniu przyjaznego środowiska pracy. Program ukierunkowany jest na tworzenie szans startu zawodowego młodzieży, aktywizację odbiorców programu i usprawnienie systemu wsparcia.

Program Rozwój, Aktywność, Samodzielność będzie realizowany m.in. poprzez moduły: 

Program Operacyjny: Monitorowanie zwolnień pracowników

Pierwsze spotkanie Zespołu odbyło się 29 kwietnia 2009 r. Koordynatorem Programu został Lech Antkowiak, Zastępca Dyrektora Urzędu Pracy m.st. Warszawy. W spotkaniu wzięło udział 30 osób.

Program Praca to robocza nazwa dla inicjatywy traktującej łącznie Program Operacyjny Rozwój, Aktywność, Samodzielność i Program monitorowania zwolnień pracowników. Bazą dla Prac zespołu są materiały opracowane podczas prac nad przygotowaniem Społecznej Strategii Warszawy. Po wstępnych dyskusjach podjęto pracę w podzespołach, które określiły cztery priorytety i w ich ramach wskazały szczegółowe zagadnienia.

I. Priorytet aktywizacji zawodowej kobiet:

* nowatorskie inicjatywy w zakresie aktywizacji zawodowej kobiet
* sytuacja młodych matek na rynku pracy,
* oferty dla kobiet, które nie są klientami pomocy społecznej oraz Urzędu Pracy, propozycje ukierunkowane na wzmocnienie pozycji i rozwój kompetencji zawodowych kobiet,
* sytuacja kobiet poszukujących pracy w grupie 50+
* rozwój żłobków i innych elastycznych form opieki nad małym dzieckiem warunkiem aktywizacji zawodowej kobiet,
* przygotowanie bezrobotnych kobiet do roli opiekunek dziecięcych i osób starszych aktywizacją zawodową kobiet w ramach programów unijnych.

II. Priorytet edukacja dla rynku pracy

* ściślejsza współpraca z warszawskimi uczelniami, analiza losów ich absolwentów,
* nacisk na orientację zawodową w szkołach:
* doradztwo również dla najzdolniejszych, rozwijanie i wykorzystanie talentów, budowanie ścieżek kariery edukacyjnej i zawodowej,
* rozwiązania, które ułatwią wspieranie osób dorosłych uczących się w miejscu pracy,
* szczegółowa analiza i ocena efektów szkolnictwa specjalnego, w tym analiza sytuacji absolwentów szkolnictwa specjalnego na rynku pracy,
* usprawnienie kształcenia młodocianych pracowników u pracodawców,
* dostęp młodzieży uczącej się zawodów do nowoczesnych urządzeń technologicznych (szkolne warsztaty dysponują sprzętem muzealnym)
* organizowanie Centrów Zawodowych dla różnych grup.

III. Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw

* nacisk na rozwijanie inicjatyw ukierunkowanych na pomoc osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą (punkty konsultacyjno-doradcze, mentoring)
* opracowanie dla Warszawy strategii wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw z wykorzystaniem funduszy unijnych,
* rozwijanie innowacyjnych projektów w dziedzinie wspierania małych i średnich przedsiębiorstw, np. Centrum Pomocy Małemu Przedsiębiorcy
* wspieranie współpracy ze stowarzyszeniami pracodawców i innymi organizacjami społecznymi (np. z Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych Lewiatan, z Business Centre Club, Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Polskim Towarzystwem Polityki Społecznej, Mazowiecką Izbą Rzemiosła i Przedsiębiorczości).

IV. Koordynacja działań rynku pracy i pomocy społecznej na rzecz grup zagrożonych wykluczeniem

* podnoszenie jakości współdziałania publicznych instytucji pomocy społecznej z publicznymi instytucjami rynku pracy,
* usprawnienie systemu współdziałania Urzędu Pracy z ośrodkami pomocy społecznej,
* ożywienie działalności klubów pracy,
* wprowadzenie innowacyjnych form wspierania zatrudnienia bezrobotnych m.in. opartych na założeniach ekonomii społecznej jak np. spółdzielnie socjalne,
* wprowadzenie oceny jakości pomocy socjalnej dla osób bezrobotnych.