Społeczna Strategia Warszawy

Społeczna Strategia Warszawy

Program monitorowania zwolnień pracowników

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: admin, sob.

Program monitorowania zwolnień pracowników (zwolnienia kontrolowane – outplacement) nakierowany jest na ułatwienie pracodawcom procesu nawiązywania współpracy z partnerami publicznymi i niepublicznymi w kształtowaniu polityki kadrowej. Obecnie najczęstszą formą kontaktu jest korzystanie z pośrednictwa pracy w momencie zwiększania zasobu pracowników, często z wykorzystaniem różnych form wspierania zatrudnienia. Natomiast zwolnienia (w tym także zwolnienia planowane) pracodawcy najczęściej realizują bez współpracy z instytucjami rynku pracy. W efekcie pracownicy podlegający tym procesom trafiają do Urzędu Pracy (UP) najczęściej już jako osoby bezrobotne. Jednocześnie lub zaraz po wygaśnięciu prawa do korzystania z zasiłku dla bezrobotnych trafiają do Ośrodków Pomocy Społecznej. Utrata pracy jest zdarzeniem, które rozpoczyna proces marginalizacji społecznej i temu właśnie ma zapobiegać Program monitorowania zwolnień pracowników.

Amortyzowanie procesu zwalniania pracowników, zanim rozwiązany zostanie stosunek pracy, stanowi skuteczny środek na pojawiające się problemy, takie jak niesamodzielność zwalnianych pracowników oraz rodzące się konflikty na linii pracodawca – pracownicy. Badania wskazują także, że skuteczność pośrednictwa pracy i wspierania kompetencji rośnie dzięki budowaniu z pracodawcami i pracownikami relacji w oparciu także o inne usługi. Zachęcanie pracodawców do korzystania z doświadczenia UP w tym zakresie podniesie zdolności rozwojowe pracodawców i zmniejszy liczbę osób, które stają się beneficjentami zasiłków wypłacanych na mocy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o pomocy społecznej.