Społeczna Strategia Warszawy

Społeczna Strategia Warszawy

Rewitalizacja społeczna

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: admin, sob.

Przewiduje się realizację tego projektu na terenach objętych projektami rewitalizacji. Uwzględni on m.in.:
  • rozszerzony zakres i nowych metod wsparcia społecznego;
  • aktywizację zawodową mieszkańców (m.in. zorientowanej na specyficzne potrzeby danego terenu);
  • partycypację społeczną w projektach rewitalizacyjnych;
  • uczestnictwo mieszkańców w działaniach remontowych (i ew. inwestowaniu). Wiadomo, że budżet projektów rewitalizacji nie jest w stanie opłacić wszystkich pożądanych działań. Włączenie energii i środków mieszkańców miałoby tu wiele zalet;
  • wypracowanie metod współpracy z inwestorami, prowadzących do zwiększenia korzyści społecznych związanych z rozwojem danego terytorium;
  • poszukiwanie metod zarządzania projektem, dających szanse zintegrowanego wykorzystania zorganizowanego i rozproszonego kapitału, obejmującego zarówno kapitał finansowy jak i składowe „miękkie” (np. wkład pracy);
  • poszukiwanie metod skuteczniejszego rozwiązywania problemów społecznych związanych ze sferą mieszkaniową. Należą do nich przede wszystkim problem bezdomności i problem zróżni-cowań społecznych w przestrzeni Warszawy wywodzący się z zaszłości historycznych. Zamierzamy zaproponować w strategii opracowanie programu rozwiązywania tych problemów, rozpoczynając od wspólnie opracowanego przez (projektowany) zespół wdrażający strategię i Biuro Polityki Lokalowej opracowania odpowiednich założeń. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami projekt pilotażowy Rewitalizacja społeczna będzie realizowany wspólnie z dwoma wybranymi mikroprogramami Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy.