Społeczna Strategia Warszawy

Społeczna Strategia Warszawy

Rodzina

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: admin, pt.

 Celem programu operacyjnego Rodzina jest wzmocnienie wsparcia i reintegracji społeczno-zawodowej rodzin. Będzie uwzględniał główne kierunki miejskiej polityki społecznej wobec rodziny przyjęte w Strategii, czyli:

  • wspieranie rozwoju potencjału rodziny: budowania więzi rodzinnych (relacji) i spójności rodziny (struktura);
  • udostępnienie rodzinom kompleksowego systemu usług, odpowiadających na jej potrzeby w różnych fazach jej rozwoju oraz wspierających rodzinę w wypełnianiu jej podstawowych funkcji;
  • szybkie i elastyczne reagowanie po to, aby zapobiec nawarstwianiu się problemów, których skumulowanie może doprowadzić do rozpadu więzi i struktury rodzinnej;
  • upowszechnianie alternatywnych form opieki nad osobami niesamodzielnymi, zwłaszcza dziećmi, jednak dopiero wówczas, gdy wyczerpały się możliwości sprawowania opieki przez rodzinę biologiczną.

Program Rodzina będzie służył w szczególności realizacji miejskiej polityki rodzinnej w sytuacjach kumulacji problemów. Samorząd miejski powinien wspierać rodzinę przede wszystkim poprzez korzystne dla jej rozwoju rozwiązania uniwersalne, realizowane w różnych obszarach polityki społecznej, np. w edukacji, kulturze, promocji i ochronie zdrowia. Natomiast do rodzin zagrożonych marginalizacją (lub już zmarginalizowanych) będą adresowane dodatkowe działania:

  1. uzupełniające i wspierające rodziny w wypełnianiu podstawowych funkcji (np. godzenie pracy zawodowej z opieką nad osobami niesamodzielnymi);
  2. naprawcze, ukierunkowane na przezwyciężenie kryzysu w rodzinie, przywracające zdolność samodzielnego funkcjonowania i zapobiegające kumulowaniu problemów;
  3. reintegracji społeczno-zawodowej rodzin wieloproblemowych (żyjących w ubóstwie, z problemem długotrwałego bezrobocia, uzależnień, przemocy, bezdomności, przestępczości).

Uwzględniony zostanie element zwiększenia efektywności walki z ubóstwem. Nie polega ona na podnoszeniu dochodów osób ubogich za pomocą transferów środków finansowych, lecz na realizacji programów reintegracyjnych, dzięki którym osoby żyjące w ubóstwie mają podjąć zatrudnienie i utrzymywać się samodzielnie z wynagrodzenia za pracę. Jednak obecna struktura świadczeń pomocy społecznej jest zdominowana przez zasiłki. Natomiast praca socjalna, czyli działania służące aktywizacji społecznej i wejściu na rynek pracy, są prowadzone w niewielkim zakresie (przy jednoczesnym braku współpracy służb socjalnych ze służbami zatrudnienia). 

Wypłacanie zasiłków bez działań ukierunkowanych na reintegrację społeczną i zawodową nie rozwiązuje problemu ubóstwa – wręcz przeciwnie: utrwala bierność i powoduje wzrost postaw roszczeniowych. Zasiłkobiorcy wpadają w pułapkę ubóstwa, czyli sytuację, w której dochody uzyskiwane z pomocy społecznej – mimo, że nie są to wysokie kwoty – stanowią atrakcyjną alternatywę dla wynagrodzenia za pracę, które jest niewiele wyższe od zasiłków (płacy minimalnej). W związku z tym podstawową strategią radzenia sobie z ubóstwem jest łączenie świadczeń z pomocy społecznej z pracą w szarej strefie, bo dopiero suma tych dochodów wystarcza na przeżycie. 

Przeciwdziałanie ubóstwu wymaga przede wszystkim pracy socjalnej (zwłaszcza systemowej pracy socjalnej z rodzinami wieloproblemowymi), wobec której zasiłki są jedynie uzupełniającą formą świadczeń. Najskuteczniejszym sposobem walki z ubóstwem jest jednak zintegrowana polityka społeczna, która daje równe szanse na zdobycie wykształcenia, ochronę zdrowia, itd., czyli zapobiega wykluczeniu z rynku pracy i marginalizacji społecznej oraz ubóstwu.

Elementem programu operacyjnego Rodzina będzie już realizowany Program wspierania dzieci i ich rodzin.

Zapraszamy do zapoznania się z Programem Rodzina na lata 2010 - 2020 przyjętym uchwałą Rady m.st. Warszawy w dniu 13.05.2010 r. oraz do aktywnego włączenia się w jego realizację.

 

Pliki do pobrania

1. Treść programu z uchwałą
(plik: _po_rodzina_2398_uch1.pdf, rozmiar pliku: 722.31 KB)
Pobierz