Społeczna Strategia Warszawy

Społeczna Strategia Warszawy

Rozwój dialogu i komunikacji społecznej

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: admin, ndz.

Program Dialog obywatelski będzie służył instytucjonalizacji współpracy między administracją publiczną a lokalnym społeczeństwem obywatelskim, czyli mieszkańcami Warszawy, nieformalnymi inicjatywami społecznymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, które swoją aktywnością wypełniają przestrzeń publiczną.

Instytucjonalizacja dialogu obywatelskiego polega przede wszystkim na ustaleniu i stosowaniu zasad oraz procedur, które zapewnią mieszkańcom Warszawy i szeroko rozumianym organizacjom pozarządowym (sformalizowanym i nieformalnym) nie tylko systematyczny udział w procesie podejmowania decyzji, ale również faktyczny wpływ na decyzje podejmowane przez władze publiczne. W programie będzie chodziło przede wszystkim o (1) zintegrowanie mieszkańców Warszawy wokół wspólnych spraw i wzrost zaangażowania w konkretne działania na rzecz dobra wspólnego, (2) stabilizowanie partnerskiej współpracy władz i instytucji publicznych z organizacjami pozarządowymi w ramach modelu, który zakłada wspólne tworzenie polityki, strategii, programów i projektów, i nie polega wyłącznie na zlecaniu organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych; tak rozumiane współdziałanie obejmie różne niefinansowe formy współpracy (przykładowo wymienione w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: stałe międzysektorowe zespoły, konsultacje społeczne aktów prawa miejscowego i progra-mów działań, stałą wymianę informacji). Program Dialog społeczny ma być realizowany nie tylko na poziomie Urzędu Miasta, ale również w dzielnicach warszawskich (decentralizacja dialogu obywatelskiego). 

Program będzie ukierunkowany na:

  • swobodny dostęp do aktualnych informacji o usługach świadczonych przez różne instytucje, zasadach korzystania z usług (prawa i obowiązki), danych teleadresowych itp.;
  • zwiększenie wiedzy mieszkańców Warszawy na temat problemów społecznych oraz sposobów ich rozwiązywania i reagowania na nie;
  • rozwój poradnictwa zwiększającego samodzielność obywateli w rozwiązywaniu problemów, dostęp do informacji o istniejących środkach wsparcia takich aktywności  jak np. programy ekonomii społecznej;
  • podnoszenie świadomości społecznej: eliminowanie stereotypów, przeciwdziałanie stygmatyzacji, upowszechnianie pozytywnego wizerunku wybranych grup społecznych (np. seniorów, niepełnosprawnych) – poprzez powszechne działania informacyjno-edukacyjne;
  • dialog i partycypacja w monitorowaniu rozwoju;
  • publiczny Barometr Warszawski dostępny w Internecie.