Społeczna Strategia Warszawy

Społeczna Strategia Warszawy

Seniorzy

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: admin, czw.

Interdyscyplinarny program miejski Seniorzy ma na celu:

  1. aktywizację oraz integrację społeczną starszych mieszkańców Warszawy, w tym budowanie międzypokoleniowej i wewnątrzpokoleniowej solidarności oraz udostępnienie seniorom zasobów Warszawy w zakresie edukacji, kultury, sportu, rekreacji itd.;
  2. zapobieganie deprywacji potrzeb i dostosowanie warunków życia do zmieniających się potrzeb i możliwości seniorów, w szczególności zapewnienie:
    1. szerokiej oferty usług społecznych: opiekuńczych, pielęgnacyjnych, specjalistycznych, medycznych, rehabilitacyjnych, gospodarczych itd.;
    2. wsparcia w sytuacjach kryzysowych, zwłaszcza ochrony przed nadużyciami i przemocą oraz pomocy materialnej dla seniorów żyjących w ubóstwie;
    3. możliwości samodzielnego i bezpiecznego funkcjonowania w przestrzeni prywatnej (miesz-kania) oraz w przestrzeni publicznej (komunikacja miejska, uniwersalne projektowanie rozwiązań architektonicznych itd.),
  3. poprawę społecznego obrazu starości oraz przygotowanie średniego pokolenia do starości aktywnej, zdrowej, bogatej w społeczne kontakty.

Cały system usług adresowanych do seniorów powinien umożliwić seniorom prowadzenie samodzielnego, w miarę możliwości aktywnego życia w społeczności lokalnej, w przypadku zaś wyczerpania się możliwości pozostania w środowisku miejsca zamieszkania – zapewnienie godnej i pogodnej starości w instytucjach będących raczej rodzinnym domem seniora niż domem opieki społecznej. Przygotowanie i realizacja programu wymaga ścisłej współpracy różnych wydziałów Urzędu Miasta (urzędów dzielnicowych), podległych im placówek samorządowych oraz organizacji pozarządowych.

Publikacje na temat Programu Senior znajdziesz tutaj.