Społeczna Strategia Warszawy

Społeczna Strategia Warszawy

Wsparcie osób niepełnosprawnych w społeczności lokalnej

Increase Zwykły Decrease
opublikowano: admin, śr.

Program Operacyjny:„Wsparcie osób niepełnosprawnych w społeczności lokalnej” – przyjęto nazwę Warszawski Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych

Warszawski Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych służy realizacji celu szczegółowego 3.9 Stworzenie rozwiązań dla spójnego systemu wsparcia. Sposób realizacji Programu powinien wypełniać dyspozycje celu strategicznego Integracja i reintegracja społeczna i zawodowa i związanych z nim celów szczegółowych.

Program będzie polegał na (1) diagnozowaniu potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności oraz badaniu możliwości zaspokojenia tych potrzeb oraz (2) testowaniu wypracowanych rozwiązań wraz z upowszechnianiem tych, które dobrze służą integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.
Realizacja programu w szczególności obejmie:

  • diagnozowanie potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności tych w dużym stopniu zależnych od osób drugich, w zakresie specjalistycznej opieki i wsparcia (dzienne ośrodki wsparcia, mieszkalnictwo), jak również badanie możliwości zaspokajania zdiagnozowanych potrzeb, zwłaszcza zapotrzebowania na dzienne ośrodki wsparcia; docelowo powinna powstać sieć ośrodków tego typu;
  • badanie potrzeb w zakresie mieszkalnictwa dla różnych grup osób niepełnosprawnych – z uwzględnieniem mieszkalnictwa chronionego, wspieranego i domów pomocy społecznej przeznaczonych dla niewielkiej liczby osób niepełnosprawnych; stworzenie koncepcji systemu mieszkań chronionych, wspieranych i małych domów mieszkalnych dla osób niepełnosprawnych oraz wdrożenie tego systemu mieszkań;
  • opracowanie standardów usług wspierających (m.in. opiekuńczych, asystenckich, psychologicznych, doradczych), dostosowanych do indywidualnych potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami; następnie wdrożenie wypracowanych standardów (obecnie usługi wspierające są realizowane w poszczególnych dzielnicach miasta w różnym zakresie i na różnym poziomie);
  • przygotowanie i uruchomienie projektów pilotażowych, które będą służyć testowaniu i monitorowaniu wypracowanych rozwiązań oraz sposobów działania (w tym współpracy sektora publicznego z pozarządowym); wnioski z ewaluacji projektów pilotażowych będą podstawą do podejmowania decyzji o upowszechnianiu sprawdzonych rozwiązań.

Program Wsparcie osób niepełnosprawnych w społeczności lokalnej ma być realizowany na poziomie Urzędu Miasta i jednocześnie w dzielnicach warszawskich, przy współpracy z organi-zacjami pozarządowymi.

Założenia Programu zostały przedstawione Komisji Dialogu Społecznego w dniu 03.06.2009 r. Następnie zostały zaprezentowane podczas Warszawskiego Forum Polityki Społecznej w dniu 18 czerwca 2009 r. Konsultacje społeczne były prowadzone do 9 lipca 2009 roku. Zespół opracował odpowiedzi na zgłoszone uwagi oraz zorganizował szczegółowe spotkania konsultacyjne.

Zobacz skład  zespołu zadaniowego pracującego nad programem.


Pliki do pobrania

1. Warszawski Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2010 – 2020 przyjęty Uchwałą NR LXXXIX/2644/2010 Rady m.st. W
(plik: _uch_2644_zal1.doc, rozmiar pliku: 2.16 MB)
Pobierz