Społeczna Strategia Warszawy

Społeczna Strategia Warszawy

Biblioteka

Increase Zwykły Decrease
Kategorie tematyczna
Słowa kluczowe
Nazwiska autorów
Rok utworzenia
Rodzaj dokumentu

Stan zdrowia mieszkańców Warszawy w latach 2009-2011
Wiedza na temat sytuacji zdrowotnej mieszkańców Warszawy jako ogółu i poszczególnych dzielnic to ważny instrument z punktu widzenia oceny potrzeb zdrowotnych warszawiaków oraz bieżącego zarządzania ochroną zdrowia w Mieście. Służy planowaniu działań prozdrowotnych, jest bazą dla prac mających na celu doskonalenie infrastruktury ochrony zdrowia, zakupu sprzętu i wyposażenia medycznego, a także
Stan zdrowia mieszkańców Warszawy w latach 1998-2008
Raport o stanie zdrowia mieszkańców Warszawy na lata 1999–2008 został opracowany przez zespół ekspertów reprezentujących renomowane instytuty naukowe, na podstawie uaktualnionych edycji raportów dla okresów 1999–2003 i 2004–2007. Zamieszczono w nim również dane dotyczące roku 2008. Intencją autorów raportu o stanie zdrowia mieszkańców Warszawy w latach 1999–2008, było za prezentowanie najbardziej
Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2012 r.
Strategicznym celem Programu jest ograniczenie w m.st. Warszawie występowania uzależnień, nadużywania alkoholu, używania innych środków psychoaktywnych oraz negatywnych skutków społecznych, będących konsekwencją tych zjawisk, w tym przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
Program Przeciwdziałania Zakażeniom HIV i Działań Na Rzecz Osób Żyjących z HIV/AIDS na lata 2012 – 2015
Strategicznym celem Programu jest zmniejszenie liczby nowych zakażeń HIV oraz poprawa jakości życia osób żyjących z HIV/AIDS i ich bliskich w m.st. Warszawie.Cel strategiczny Programu realizowany będzie w dwóch następujących obszarach:1)       Zapobieganie zakażeniom HIV;2)       Pomoc i wsparcie dla osób żyjących z HIV/AIDS oraz ich blis
Programu Komunalnego Budownictwa Mieszkaniowego m. st. Warszawy na lata 2008-2012
Odtworzenie pewnej ilości pełnowartościowych mieszkań komunalnych poprzez budowę nowych lokali jest jedną z form realizacji zadań własnych  gminy mających na celu tworzenie warunków do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych  społeczności lokalnej.  Zadanie to samorząd może realizować podejmując własne działania inwestycyjne, jak i wspierając w ramach swoich kompetencji podmioty zewnętr
Program Rodzina na lata 2010 – 2020
Założenia:Poszanowanie podmiotowości i autonomii rodzinyZasoby rodziny czynnikiem rozwoju kapitału ludzkiego i społecznegoWzmacnianie rodziny oraz przeciwdziałanie jej wykluczeniuInterdyscyplinarne i wielosektorowe podejście do rozwiązywania problemów rodziny
Warszawski Program Działań na Rzecz Osób Niepełosprawnych na lata 2010 – 2020
Warszawski Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ma służyć zbudowaniu miasta otwartego i dostępnego dla wszystkich mieszkańców.Samorząd warszawski będzie tworzył warunki zapewniające osobom niepełnosprawnym oraz ich rodzinom pełne uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej, dostęp do informacji, edukacji, rynku pracy i infrastruktury publicznej.
Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie m.st. Warszawy na lata 2012-2016
Niniejszy Program obejmuje zadania, które na m.st. Warszawę nakłada ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Uwzględnia również nowe zadania i instytucje prawne wprowadzone wspomnianą powyżej nowelizacją. Realizacja Programu, w szczególności w obszarach profilaktyki, ochrony i wsparcia osób dotkniętych przemocą oraz oddziaływań wobec osób stosujących przemoc, jest ukierunkowana na ograniczen
Warszawski program profilaktyki i promocji zdrowia na lata 2012-2016
Biuro Polityki Zdrowotnej Urzędu m.st. Warszawy opracowało program pod nazwą „Warszawski Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia na lata 2012 – 2016” zawierający: analizę sytuacji demograficznej ludności Warszawy, analizę i ocenę głównych problemów zdrowotnych mieszkańców m.st. Warszawy, priorytetowe działania w zakresie polityki zdrowotnej ze szczególnym uwzględnieniem działań z zakresu promocj
Warszawski Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 - 2015
Celem programu jest promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym, a także zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy, niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym.