Społeczna Strategia Warszawy

Społeczna Strategia Warszawy

Biblioteka

Increase Zwykły Decrease
Kategorie tematyczna
Słowa kluczowe
Nazwiska autorów
Rok utworzenia
Rodzaj dokumentu

Strategia Rozwoju Sportu
Jedną z najważniejszych cech charakteryzujących wysoko rozwinięte społeczeństwa jest wyraźnie podkreślany wzrost inwestycji w człowieka – jego umiejętności, wiedzę, kulturę i środowisko. To także zasadniczy czynnik rozwoju nowoczesnej gospodarki. Podkreśla się przy tym wyraźny związek między inwestycjami w człowieka a przemianami instytucji i zachowań społecznych. Zdrowy, aktywny i wykształco
Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012 – 2015
Problem używania nielegalnych substancji psychoaktywnych i konsekwencji z tym faktem związanych dotyczy większości społeczeństw współczesnego świata. Problem uzależnienia od narkotyków jest w naszym kraju dostrzegalnym zjawiskiem. Jest on znaczący zarówno w skali ogólnokrajowej, jak i lokalnej. Najskuteczniej problemy społeczne są rozwiązywane na szczeblu lokalnym, gdzie działające instytucje czy
Lokalny Program Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy na lata 2005-2013
Lokalny Program Rewitalizacji m. st. Warszawy na lata 2005-2013 pełni funkcję strategii rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy, obejmującej działania o charakterze przestrzennym, społecznym oraz gospodarczym.
Warszawski Program Edukacji Kulturalnej
WPEK to środowiskowy kontrakt oświaty i kultury oraz zobowiązanie do działań na rzecz rozwoju edukacji kulturalnej w Warszawie. Zakłada wykorzystanie potencjału kulturotwórczego umożliwiającego upowszechnianie sztuki, animację kultury, który powinien zostać włączony w proces edukacji kulturalnej uczniów szkół warszawskich oraz dorosłych przy współpracy i współdziałaniu szkół, placówek pozaszkolnyc
Program współpracy m.st. Warszawy w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi
Projekt programu na 2013 rok został opracowany na bazie obecnie obowiązującego programu przez zespół roboczy, w którego pracach uczestniczyli głównie członkowie Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. W dokumencie zostały również uwzględnione niektóre uwagi zgłoszone w trakcie uzgodnień przez biura Urzędu m.st. Warszawy i dzielnice m.st. Warszawy oraz w trakcie konsutacji prz
Miasto kultury i obywateli. Program rozwoju kultury w Warszawie do roku 2020.
Warszawski Program Rozwoju Kultury do roku 2020 (PRK) wyznacza kierunki polityki kulturalnej Miasta, której głównym zadaniem jest podniesienie rangi i roli kultury w rozwoju Warszawy.  
Innowacyjna Warszawa 2020. Program wspierania przedsiębiorczości
Program ma za zadanie wdrożenie celu 4 Strategii rozwoju miasta stołecznego Warszawy do 2020 roku (dalej Strategia rozwoju Warszawy) – „Rozwój nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy i badaniach naukowych”. Ze względu na zmieniające się uwarunkowania cele operacyjne i programy zapisane w Strategii rozwoju Warszawy zostały poddane rewizji, wpisując się tym samym w proces aktualizacji tego dokum
Bezpieczna Warszawa - Warszawski program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2011-2014
Program prezentuje powiatową strategię bezpieczeństwa dla m.st Warszawy na okres kadencji władz samorządowych i jest podstawą do opracowania szczegółowych projektów działań zapobiegawczych przez podmioty, których działalność może mieć wpływ na ograniczanie występujących zagrożeń i zdarzeń przestępczych oraz eliminowanie ich przyczyn.  
Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2011-2033
Wieloletnia Prognoza Finansowa jest nowym instrumentem zarządzania finansami m.st. Warszawy i stanowi rozwinięcie wdrożonych w 2008 roku kroczących 3-letnich planów finansowych Miasta, ujmując także w swej treści informacje zawarte dotychczas w dokumencie pod nazwą Polityka długu m.st. Warszawy (wybrane elementy) oraz prognoza kwoty długu m.st. Warszawy na lata 2010-2033.
Strategia Rozwoju Miasta Stołecznego Warszawy do 2020 roku
Prezydent miasta stołecznego Warszawy zarządzeniem nr 1438/2004 z dnia 27 lutego 2004 r. (z pn. zm.) w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju m.st. Warszawy do 2020 roku zainaugurował prace nad nową strategią. Uwzględnia ona nowe uwarunkowania Warszawy: zmiana ustroju stolicy, przystąpienie Polski do Unii Europejskiej oraz wejście w życie nowych uregulowań prawnych nakładając